Termeni și condiții
Prin viața cu autism – Termeni și condiții de utilizare
Termeni generali
Termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.autismancaar.ro, cât și subdomeniilor gestionate de Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (publicatii.autismancaar.ro, charity.autismancaar.ro, formari.autismancaar.ro și formari.autismancaar.ro/prin-viata-cu-autism) (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilește care sunt condițiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-urile mai sus amintite (denumit în continuare “Site” și/sau “Prin Viață cu Autism”) ori poate utiliza în orice mod serviciul/forumul Prin Viață cu Autism oferit prin intermediul Site-ului (denumit în continuare “Forumul Prin Viață cu Autism” ), și are valoarea unei convenții încheiate între Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România (denumită în continuare “Forum Prin Viață cu Autism” ), în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor al Serviciului Forum Prin Viață cu Autism, și orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul său care dorește să utilizeze în orice mod sau utilizeaza efectiv Serviciul Forum Prin Viață cu Autism (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni și Condiții ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului, iar accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului Forum Prin Viață cu Autism, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime și necondiționată a Termenilor și Condițiilor și a oricărei prevederi din acestea.
Materialele și informațiile accesibile prin intermediul Site-ului
Conținutul și elementele de grafică ale Site-ului, inclusiv dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, sursele paginilor dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe site, prin newslettere etc,) aparțin Forumului Prin Viață cu Autism și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.
Conținutul Site-ului, indiferent de zona în care se află și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se va putea efectua numai cu acordul scris al Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România. Este interzisă copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vânzarea, distribuția parțială, integrală sau modificată a conținutului acestui site sau a oricărei părți a acestuia efectuate în alte scopuri decât cel personal, cu următoarele excepții: este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presă etc.) unor mici fragmente din articolele publicate (max. 2 paragrafe). Specificarea sursei informațiilor preluate este obligatorie, sub următoarea formă: (Sursa: Forum Prin Viață cu Autism http://formari.autismancaar.ro/prin-viata-cu -autism) sunt permise link-urile către Site, iar specificarea sursei informațiilor se va face după fiecare link sau în finalul articolului, după cum urmează: “Informații furnizate cu amabilitatea ANCAAR”. Forumul prin Viață cu Autism își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoană și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus. În același timp, ANCAAR, în calitate de administrator și deținător al Forumului Prin Viață cu Autism, poate solicita eliminarea oricăror materiale, link-uri, din și către Forumul Prin Viață cu Autism, atunci când consideră că asocierea ANCAAR cu alte site-uri poate prejudicia imaginea Asociației Naționale Pentru Copii și Adulți cu Autism din România.
Cererile de utilizare a conținutului site-ului în orice scop, altul decât cel personal, pot fi făcute la adresa: București, Sector 2, Intrarea Precupeții Vechi, Nr. 9, cu specificația “În atenția redacției Forum Prin Viață cu Autism”, sau prin e-mail la adresa office@autismancaar.ro, cu subiectul- ‘’În atenția redacției Forum Prin Viață cu Autism’’.
Orice persoane care expediază în orice mod informații ori materiale către site își asumă obligația de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terță persoană le-ar putea invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informații ori materiale înțeleg și acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în nici un mod răspunderea Administratorului Forumului Prin Viață cu Autism, ci numai răspunderea persoanelor respective. Obligația de a preciza sursele citate, revine în totalitate Utilizatorului.

Limitarea răspunderii
Forumul prin Viață cu Autism nu își asumă obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site, pentru conținutul oferit de partenerii săi sau de Utilizatorii Site-ului. Forumul prin Viață cu Autism va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratețea și încrederea în Site și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil.
Cu toate acestea, Forumul prin Viață cu Autism nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere Forumul prin Viață cu Autism pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.
Pentru caz de forță majoră Forumul prin Viață cu Autism și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi sunt exonerați total de răspundere. Cazurile de forța majoră includ, dar nu se limitează la, erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Forumului prin Viață cu Autism, lipsa funcționării conexiunii la internet, lipsa funcționării conexiunilor de telefon, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, grevă, etc.
Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe Forumul prin Viață cu Autism și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi de și împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără nici un fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea serviciului Forumul prin Viață cu Autism sau orice alt aspect relaționat Serviciului Forumul prin Viață cu Autism.

Modificarea Termenilor și Condițiilor
Forumul prin Viață cu Autism are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă și fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de site sau de Forumul prin Viață cu Autism ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Forumului prin Viață cu Autism.
Legea aplicabilă. Litigii
Drepturile și obligațiile Utilizatorilor Site-ului și ale Forumului prin Viață cu Autism, prevăzute de Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice pe care le produc Termenii și Condițiile vor fi interpretate și guvernate în conformitate cu legea română în vigoare. Orice litigiu născut din sau în legătură cu Termenii și Condițiile va fi soluționat pe cale amiabilă. În caz de imposibilitate de a ajunge la un acord, litigiul vor fi soluționat de către instanța judecătorească română competentă aflată în raza teritorială a municipiului București.
Scopul Serviciului Forum Prin Viață cu Autism:
Forumul Prin Viață cu Autism, este un proiect al ANCAAR, pentru informarea și comunicarea societății cu privire la necesitatea implicării acesteia în viața persoanei cu autism și a familiei acesteia.
Forumul Prin Viață cu Autism, reprezintă un panel de comunicare, schimb de păreri și împărtășire a trăirilor Utilizatorului pe tema autismului. ANCAAR poate publica și tipări într-o lucrare viitoare, păstrând anonimatul Utilizatorului, orice material pe care îl consideră relevant în cercetarea percepției individului asupra autismului. Utilizatorul înțelege și este de acord, prin acceptarea prezentelor Termeni și Condiții, că publicarea oricărui material compus, redactat și transmis de acesta prin intermediul forumului devine proprietatea Forumului prin Viață cu Autism. Utilizatorii care nu sunt de acord cu această prevedere sau cu oricare alt punct al prezentelor Termeni și Condiții, va înceta imediat utilizarea site-ului și a Serviciului Forum Prin Viață cu Autism.
Drepturile de autor pentru oricare din materialele publicate de Utilizator prin intermediul Serviciului Forum Prin Viață cu Autism și tiparite în orice lucrare viitoare editată, tiparită și publicată aparțin ANCAAR.

Participarea la panelul ‘’schimb de păreri și împărtășire a trăirilor legate de autism’’:
Participarea la panelul de schimb de păreri, studiu și comunicare organizat de ANCAAR, este liber cu condiția acceptării Termenilor și Condițiilor.
Finalizarea panelului de schimb de păreri, studiu și comunicare ‘’schimb de păreri și împărtășire a trăirilor legate de autism’’, se poate finaliza cu publicarea, în format hârtie, a materialelor postate de Utilizatori în cadrul Forumului Prin Viață cu Autism.
Utilizatorul va înțelege că toate drepturile de autor privind materialele postate de acesta vor aparține în totalitate ANCAAR.
Drepturile și obligațiile Utilizatorului:

Utilizatorul are următoarele drepturi:
– Dreptul de a publica sub anonimat
– Dreptul de a solicita ștergerea conținutului oricărui articol publicat, însă numai înainte ca articolele să fie publicate de către ANCAAR în format hârtie. Orice solicitare venită din patea Utilizatorului după închiderea panelului de schimb de păreri, studiu sau publicarea materialelor în publicațiile ANCAAR, nu este posibilă.
– Utilizatorul care își dorește ca materialele alese de ANCAAR spre publicare să fie semnate cu numele real al acestuia, va transmite către ANCAAR o cerere scrisă, semnată si datată, însoțită de o copie a actului de identitate, la adresa office@autismancaar.ro, în care va stipula în mod expres următoarele:

‘’Subsemnatul,

Nume/Prenume , posesor al CI, cu domiciliul în…….., ca urmare a publicării pe Forumul Prin Viață cu Autism, a articolului……………….., sunt de acord ca articolul să fie semnat sub numele/pseudonimul……………….
Înțeleg și accept că toate drepturile de autor asupra articolului …….revin Asociației Naționale Pentru Copii și Adulți cu Autism din România. Orice drepturi bănești ce revin ca urmare a publicării articolului…….revenind în totalitate ANCAAR.

Data, Numele în clar și semnătura,’’

Utilizatorul are următoarele obligații:
Utilizatorului îi este interzis să transmită/publice prin intermediul site-ului Serviciului Forum Prin Viață cu Autism mesaje sau informaţii al căror conţinut:

• este obscen, grosolan, aduce atingere sau este în masură să aducă atingere anumitor persoane, interese sau relaţii sociale, dar nu numai;
• conţine oferte comerciale;
• conţine informaţii cu caracter politic;
• nu corespund (din punctul de vedere al Administratorului) scopului forumului şi mediului destinat acestuia.

Utilizatorului îi este interzis să creeze şi/sau să folosească mai multe conturi (“clone”).

În cazurile în care Administratorul apreciază că un Utilizator nu respectă condiţiile şi termenii de utilizare sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod scopului forumului, Administratorul poate restricţiona accesul Utilizatorului la forum.
Restricţionarea poate însemna:

• ştergerea mesajelor al căror conţinut nu respectă termenii şi condiţiile forumului;
• suspendarea temporară sau permanentă a contului şi a tuturor informaţiilor pe care le conţine;
• ştergerea opţiunilor definite şi interzicerea accesului la serviciile Forum Prin Viață cu Autism.

Restricţionarea accesului Utilizatorului poate să fie sau nu precedată de avertismente, în funcţie de aprecierea exclusivă a Administratorului.